Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rusza rekrutacja na dyrektorów szkół w Gorlicach i Bieczu Wyróżniony

Rusza rekrutacja na dyrektorów szkół w Gorlicach i Bieczu foto: pixabay.com

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów.

Zobacz gdzie odbędą się konkursy.

Poszukuje się kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1. Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach,
ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice;

2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej,
ul. Grunwaldzka 10, 38- 350 Bobowa;

3. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach,
ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice;

4. Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu,
ul. Parkowa 1, 38 – 340 Biecz.


reklama


I. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 3, 6, 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki;
Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w ust. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) - w przypadku cudzoziemca;
7. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311);
11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;
13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późń. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.


reklama


III. Oferty należy składać:

1. W zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e –mail i numerem telefonu) oraz informacją czy koncepcja została sporządzona również w formie multimedialnej oraz dopiskiem „Konkurs – podać nazwę i adres szkoły/placówki której dotyczy konkurs”.
2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

w terminie do dnia 30 marca 2018 r.

w godzinach pracy urzędu na adres :
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3

IV. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Gorlickiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną.

Gorlice, dnia 07.03.2018 r.

Do pobrania ogłoszenie jako plik pdf

źródło: powiatgorlicki.pl

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ostatnio zmieniany piątek, 09 marzec 2018 09:41
Tomasz Stasiowski

Założyciel i wydawca portalu haloGORLICE

e-mail: tomasz.stasiowski@halogorlice.info

tel. 733 05 30 05

www.halogorlice.info

Komentarze   

+1 # bibi 2018-03-09 18:43
Głodna Zmiana nadchodzi :o
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # Uczennica 2018-03-09 15:55
W Szkole podstawowej numer 5 są od wieków te same dyrektorzy i nikt nie ma na to wpływu
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # haha 2018-03-11 18:57
to bardzo długo chodzisz już do tej szkoły uczennico
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież